naglowek

I. Nasza Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań przed sądami powszechnymi w sprawach:


1. Karnych

- obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym (odroczenie wykonywania kary, przerwa w odbywaniu kary, itp.);
- reprezentowanie pokrzywdzonych.


2. Cywilnych

- sporządzanie pozwów, pism procesowych, wniosków, apelacji, skarg kasacyjnych i innych a także reprezentacja Klientów w postępowaniu sądowym.

 

W szczególności:


a) prawo cywilne
- roszczenia wynikające z umów: sprzedaży, o dzieło, zlecenia, najmu, dożywocia, darowizny roszczenia związane z obrotem wekslami i innymi papierami wartościowymi, a także z zakresu transportu, wynikające z prawa własności, z posiadania.


b) prawo ubezpieczeń
- dochodzenie odszkodowań za szkody osobowe (wypadki komunikacyjne), szkody wynikające z błędów lekarskich, szkody wynikające z błędów w organizacji pracy podmiotu leczącego;
- jednorazowe odszkodowania z tytułu poniesionego uszczerbku, renty i inne.


c) prawo spadkowe
- stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności, zachowek.


d) egzekucja
- prowadzenie egzekucji w szczególności z nieruchomości, spraw majątkowych w tym wierzytelności, papierów wartościowych i innych.


3. Rodzinnych

- rozwód i separacja;
- sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi (np. alimenty, ustalanie kontaktów z dzieckiem);
- pochodzenie dziecka (zaprzeczenie i ustalenie małżeństwa);
- o ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa;
- władza rodzicielska;
- ustanowienie kuratora;
- ubezwłasnowolnienie.


4. Postępowanie wieczystoksięgowe

- dokonywanie wszelkich wpisów w Księgach Wieczystych (prawa własności, hipoteki, służebności i inne) oraz ich wykreślanie a także prostowanie wpisów juz dokonanych.


5. Gospodarczych

- roszczenia związane z obrotem gospodarczym, w szczególności roszczenia związane z czynami nieuczciwej konkurencji.


6. Rejestrowych

- rejestracja podmiotów gospodarczych i dokonywanie zmian w rejestrach sądowych.


7. Prawa Pracy

- roszczenia wynikające ze stosunku pracy;
- wypowiedzenie umów, roszczenia wynikające z zakazu konkurencji, sprawy o zapłatę wynagrodzenia i innych jego składników.


8. Ubezpieczeń Społecznych

- w zakresie świadczeń przysługujących z ZUS-u i KRUS-u w związku z wypadkiem przy pracy;
- z zakresu stosunku pracy w szczególności w związku z zadośćuczynieniem za wyrządzone szkody.

 

<= powrót

Bea